Ushtira serbe para Vuçiqit k ëndon kë ngën “Të n isemi dr ejt për në Kosovë”

Pr esidenti i Serbisë, Aleksandar Vuçiq, pas ak s i o n i t të P olicisë së Kosovës k u n d ër ko ntrabandës për ma ll r a, ka shk u a r në Kralevë për të v i z i t u a r xha n d a r më ri n ë serbe.

Para pr esidentit serb, xh a n d a r më r i a serbe k ëndoi këngën fa më k e q e me mo ti v e të më dh a të urr e j t j e s nd a j shqiptarëve “Të n i s e m i dr e j t për në Kosovë”, ku më pas Vuçiq i la v d ë r o i për ga ti sh më r i n ë e tyre.