Us htira serbe pa ra Vuçiqit k ëndon kë ngën “Të n isemi dr ejt për në Kosovë”

Pr esidenti i Serbisë, Aleksandar Vuçiq, pas ak s i o ni t të P olicisë së Kosovës ku ndër ko n tr a b a n d ë s për ma ll r a, ka shk u a r në Kralevë për të v i z i t u a r xha n d a r m ë r i n ë serbe.

Pa ra pr e si de n t i t serb, xh a n d ar m ë r ia serbe k ë n d o i k ëngën fa m ë k e q e me mo t i ve të mëdha të urr e j t j e s nda j shqiptarëve “Të n i s e m i dr e j t për në Kosovë”, ku më pas Vuçiq i l a v d ë r oi për ga ti sh më r i në e tyre.