Të shk arkohet Rakiq, ai po k ërkon që Serbia të nd ërhyjë në Kosovë

Nj o h ë s i i ç ë sh tj e ve p olitike, Petrit Zogaj tha se Qe ve ri a Kurti duhet ta shk arkojë mi ni s tr i n serb në Kosovë, Goran Rakiq.

Zogaj tha se Rakiq h a p u r po k ërkon nd ë rhyrjen e Serbisë në Kosovë, për të cilin tho të se kjo është shp a ll j e lu f t e nga një mi ni s t ë r i Qe ve r i së Kurti.

Me gj i th e ngj y r i m i n el e k to r a l, ak s i o n i i sotem po sh i h e t q a r t e qe e ka pa se mb e sh te t j e n e N A T O-se, dmth te Sh B A -ve.

Ve n d i m i n tjeter qe Qe veria Kurti ishte da sh t e me e ma rre tash eshte shk a r ki m in e mi ni s tr i t Rakiqit, i cili h a p u r po k erkon nga Serbia me nd e r h y ne Kosove. Kjo eshte shp a ll j e l u f t e nga nje mi ni s t e r i Qe ve ri se Kurti”…