Mi nistrja e Fi nancave: Kemi rri tur pa gat, nuk ka nje rëz të va rfër

Pas mbl e dh j e s së qe verisë, mi ni s tr j a e Fi nancave Delina Ibrahimaj u shpr e h se ka pa s u r disa rr i tj e të çm i me ve, por th e ks o i se ek o n o m i a ve n d a s e është në rr i tj e.

Sipas saj, në të gj i thë an a l i z ë n e ar dh u r nga F M N-ja dhe nga Ba n ka e Shqipërisë, nuk ka as n jë si nj a l për v arfërim të xh e p a v e të shqiptarëve.

Ajo sht o i se p a g a t janë rr i t u r p ë r gj a t ë viteve të ka lu a r a dhe do të va zh do j n ë të rr i t e n në ba z ë të pr ogramit të qe ve ri s ë në 4 vitet e a r dh s h m e.