Gjermania rea gon as hper Goran Rakiqit–mb ështet ak sionin e Nj esisë Sp eciale të Kosovës.

Am ba sa do ri gjerman në Kosovë, Jorn Rohde ka r eaguar pas ak si o n i t të Po licisë së Kosovës në ve ri të ve n d i t dhe d e k la r a t a v e të mi ni s t r it Goran Rakiq.

P ërmes një po s t i m i në llo ga ri n ë e tij në t witter, Rohde tha se është i pa pr a nu e s h ë m kr a ha s i m i i ak s i o n i t të so t ë m të Po licisë me “Na t ë n e Kr i s t a l t ë”.

Nd a l o n i! Kr a h a s i m i i ak s i o ni t të sotëm të po licisë me “na t ë n e kr i st a l t ë” është i pa pr a nu e sh ë m. Kr a ha s i m e të ti ll a ko nt r i bu o j n ë dr e j t rr ë fi m e v e të shtr e mb ë r i m it dhe mo h i m it të Ho lo k a u s t i t.